Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Luật số: 39/2013/QH13 16/11/2013 Luật, Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi số 39/2013/QH13 quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc,hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.