THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIN HỌC & ĐẠO ĐỨC NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tiết

 

         Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
1     4B       4A   5A  
2     3A   5A   5B   5B  
3     3B   1C   3B   1B  
4         1A   3A   4B  
5                 4A