THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIẾNG ANH 2021 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Tiết

                                  

   Buổi

Thứ 2

Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Thứ 6

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
1   5B 2A 3A 4A 5A 2A 3A 4A  
2   4B 2B 3B 4B 5B 2B 3B 4B  
3     5A 4A 3A 4B 5A 4A 3A  
4     5B   3B   5B   3B  
5                 5A